Nadácia Leukémie
UNB Bratislava,
pracovisko Petržalka
Antolská 11
851 07 Bratislava

IČO:  308 45 271
DIČ:  202 15 475 06
Registr. číslo:  203/Na-96/268
tel.  02-63532168
nadacialeukemie@googlegroups.com

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie
IBAN: SK96 3100 0000 0040 0012 7907
 
Bankové spojenie pre 2% z dane:
Prima banka Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie
IBAN: SK55 3100 0000 0040 0012 7966
 
VI. benefičný koncert v prospech Nadácie Leukémie

Dňa 5. 9. 2010 sa uskutočnil VI. benefičný koncert v rímsko-katolíckom kostole sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici v Bratislave - Ružinove. Na koncerte vystúpili umelci, muzikáloví herci a speváci:
 
  • Katarína Hasprová,
  • Mirka Partlová,
  • Róbert Halák,
  • Ján Slezák.

Ich piesne zo svetových muzikálov zožali u prítomných veľký aplaus. Sprievodné slovo počas koncertu mala pani Sandra Jonisová Vychlopenová.
Koncert otvorila a prítomných privítala správkyňa nadácie a organizátorka koncertu, pani Mária Bakičová, duchovným slovom prispel správca farnosti, pán farár Augustín Slaninka. O činnosti Nadácie Leukémie, prítomných oboznámil Doc. Martin Mistrík, prednosta Kliniky hematológie a transfúziológie krvi. Nadácia finančnou pomocou prispieva k zlepšeniu prístrojového vybavenia, ako aj k udržiavaniu hygienického štandartu na klinike, nadácia prispela aj k budovaniu Národného registra darcov kostnej drene pri KHaT. Tento rok sa prvý raz uskutočnila nepríbuzenská transplantácia kmeňových krvotvorných buniek z tohto registra pre pacienta s leukémiou.
 
Počas koncertu sa konala zbierka v prospech nadácie, za účelom prispieť na prestavbu ambulantných priestorov Kliniky hematológie a transfúziológie krvi. Výťažok zbierky zo VI. Benefičného koncertu bol 900€.
Nadačná rada ďakuje všetkým návštevníkom za účasť a za finančné príspevky.
 
V Bratislave 15.9.2010
Organizátorka koncertu, Mária Bakičová