Nadácia Leukémie
UNB Bratislava,
pracovisko Petržalka
Antolská 11
851 07 Bratislava

IČO:  308 45 271
DIČ:  202 15 475 06
Registr. číslo:  203/Na-96/268
tel.  02-63532168
nadacialeukemie@googlegroups.com

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie
IBAN: SK96 3100 0000 0040 0012 7907
 
Bankové spojenie pre 2% z dane:
Prima banka Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie
IBAN: SK55 3100 0000 0040 0012 7966
 
Každoročne sa môže fyzická a právnická osoba sama rozhodnúť, že 2 % z dane venuje na verejnoprospešné účely, v prospech určitej nadácie, občianskeho združenia, neinvestičného fondu atď.
 
V súvislosti s touto možnosťou sa i na Vás obracia Nadácia LEUKÉMIE - zverením sumy 2 % z Vašej dane podporíte našu snahu o zlepšenie života chorých trpiacich leukémiou.
 
Nadácia finančne podporuje liečebnú starostlivosť o ľudí s týmto ochorením, v mnohých prípadoch len čiastočne hradenú zdravotnými poisťovňami. Finančne prispieva do programu transplantácie kostnej drene a tým prináša pacientom nádej na zdravý i plnohodnotný život. Pravdepodobnosť, že vhodným darcom kostnej drene bude blízky príbuzný pacienta je však 25 %, v prípade nezhody je potrebné hľadať pre pacienta nepríbuzného darcu medzi zdravými dobrovoľníkmi. Nadácia LEUKÉMIE sa preto zameriava na vybudovanie Národného registra darcov kostnej drene, na jeho postupné rozširovanie, čo je mimoriadne nákladné a finančné prostriedky neposkytuje ani štát, ani zdravotné poisťovne.
 
Ďalšou aktivitou nadácie je modernizácia prístrojového a technického vybavenia v záujme zlepšenia diagnostiky a liečby leukémií.
 
Pre napĺňanie poslania Nadácie LEUKÉMIE je potrebná nielen profesionalita a presvedčenie lekárov i zdravotníckeho personálu, ale i Vaša priazeň.
 
Pridajte sa k nám a podpíšte vyhlásenie o 2 % pre Nadáciu LEUKÉMIE.
 
Ďakujeme.
 
Bankové spojenie pre príspevky 2% z dane:
Prima banka Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie 4000 127 966/3100
IBAN: SK55 3100 0000 0040 0012 7966
 
 
IČO: 308 45 271
DIČ: 202 15 475 06
Registr. číslo: 203/Na-96/268
tel. 02-63532168
email: nadacialeukemie@googlegroups.com

Tlačivá na stiahnutie: 
 
Pre fyzické osoby pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov

Pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie

Pre právnické osoby podávajúce daňové priznanie