Klinika hematológie a transfuziológie Bratislava

KHaT má v súčasnosti modernú koncepciu, založenú na tímovej práci a na osvedčenom spojení vyspelej transfuziológie, najnovších diagnostických metód a modernej liečebnej zložky, s možnosťou zapojenia všetkých vysokorozvinutých pracovísk FN a LF UK a úzkej spolupráce s domácimi a zahraničnými pracoviskami.

Cieľom prioritných programov rozvoja KHaT je pokrytie aktuálnych a perspektívnych potrieb odboru v SR:

Transplanácie krvotvorných buniek

 • medzinárodne akreditovaný klinický program transplantácií všetkých typov
 • prispôsobenie priestorov lôžkovej časti zvyšujúcim sa nárokom (HEPA filtrácia vzduchu, izby so samostatným WC a sprchou)
 • uplatnenie transplantácie v liečbe autoimunitných ochorení s nepriaznivou prognózou
 • rozvoj cytaferetickej jednotky
 • pokrok v produkcii, spracovaní, kryokonzervácii a skladovaní krvotvorných buniek

Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene

 • dôraz na molekulové metódy typizácie
 • nábor darcov v mladších vekových skupinách

Ambulantná činnosť

 • dôraz na jej kľúčové postavenie vo včasnej diagnostike a v liečebnopreventívnej starostlivosti
 • rozvíjať komplexnú ambulantnú liečebnopreventívu činnosť pre ďalšie chorobné procesy, respektíve fázy liečby
 • národné hemofilické centrum
 • zdokonaľovanie diagnostiky a liečby krvácavých ochorení
 • komplexná dispenzárna starostlivosť o vrodené koagulopatie
 • riadenie komplikovaných operačných výkonov na chirurgických klinikách FN
 • imunotolerančná liečba inhibítorov
 • aktualizovanie celoslovenského registra vrodených koagulopatií
 • koordinácia centrálneho nákupu koncentrátov koagulačných faktorov pre SR

Register darcov so vzácnymi krvnými skupinami

Národné referenčné laboratórium

 • kontinuálny a komplexný rozvoj laboratórnych systémov kvality
 • zavádzať a rozvíjať sofistikované diagnostické metódy (imunofenotypizácia, tkanivové kultúry, imunogenetika, hemostazeológia) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej a onkohematologickej diagnostike

Vysokošpecializované transfuziologické procedúry

 • modernizácia priestorovo-technická (krvinkový separátor)
 • rozšíriť terapeutické hemaferézy (štandardizácia indikácií, adekvátne hradenie, ...)
 • sfunkčniť transfúzu komisiu pri FNsP
 • perspektívne inovovať a doplniť prístrojové vybavenie o 1 separátor a ožarovač krviniek

Rozvoj vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti

Vedecko-výskumné aktivity

 • multicentrické a medzinárodné klinické štúdie
 • výskumné granty
 • skúšanie nových liečiv alebo kombinácií známych liečív

Pregraduálne vzdelávanie

 • podľa vyukových potrieb LF UK rozšíriť činnosť v rámci katedry internej medicíny
 • perspektívne zapojenie sa do výuky aj v nižších ročníkoch LF UK

Postgraduálne vzdelávanie (zastrešené SPAM)

 • individuálne školenia a študijné pobyty
 • kurzy
 • kvalifikačné skúšky

Získanie ďalších medzinárodných a medzinárodne platných akreditácií (napr. EFI – Európska federácia imunológie)

Pravidelné teoretické a klinické semináre

Spoločné semináre so špecializovanými pracoviskami v SR