Výroba transplantátov

Je to zdravotnícka procedúra, pri ktorej je krv spracovávaná mimo tela v tzv. krvinkovom separátore.

Čo je to afaréza?

Tento pôvodne grécky termín označuje odseparovanie alebo odobratie. V hematológii týmto pojmom označujeme odseparovanie a odobratie nejakej zložky krvi (červených alebo bielych krviniek, príp. krvných doštičiek, alebo krvnej plazmy) a vrátenie zvyšnej krvi späť do krvného obehu. Je to zdravotnícka procedúra, pri ktorej je krv spracovávaná mimo tela v tzv. krvinkovom separátore.

Zdraví darcovia väčšinou darúvajú periférne kmeňové bunky na transplantáciu pre svojich chorých príbuzných alebo pre cudzích pacientov, ak bol darca nájdený vo verejnom registri. Darca pred procedúrou dostane niekoľkokrát podkožnú injekciu so stimulačným faktorom, ktorý zvýši počet kmeňových buniek v krvi. Tie sa potom v krvinkovom separátore oddelia od zvyšku krvi a pomaly sa napustia do transfúzneho vaku. Tam sú pripravené na okamžité podanie alebo čakajú na ďalšie spracovanie. Zvyšné bunky sa spolu s krvnou plazmou vrátia späť do krvného obehu.

Ak sa jedná o liečebný zákrok, môžeme aferetickú procedúru použiť takmer vždy, keď odstraňovaná zložka krvi vyvoláva príznaky ochorenia. V takomto prípade je väčšinou nutné procedúru zopakovať. Keďže sa jedná o liečebnú metódu, pri ktorej sa krv spracúva mimo tela pacienta a je nutné narušiť stenu cievy pri vpichnutí ihly (invazívnosť zákroku), smie sa použiť iba v prípade, ak ostatné liečebné postupy nefungujú, alebo ak je čas očakávania na ich efekt príliš dlhý a mohol by pacienta ohroziť.

Čo sú krvinkové separátory?

Sú to prístroje, ktoré sa používajú na aferézy. Pacient alebo darca si pohodlne ľahne na odberové kreslo a tak, ako pri odbere krvi, mu sestrička zavedie do žily (alebo do dvoch žíl - odberová a návratová) ihlu, ktorá je o niečo väčšia ako pri obyčajnom odbere krvi. Je to kvôli tomu, aby v nej bol dobrý prietok krvi.

V prípade, ak má pacient/darca slabo viditeľné žily alebo mu žily ľahko praskajú, je potrebné zaviesť centrálny žilový katéter, ktorý sa v lokálnej anestéze pichá do jednej z väčších žíl. Krv z odberovej kanyly sa v odberových hadičkách zmiešava s antikoaugulačným roztokom, ktorý zabraňuje zrážaniu krvi a umožňuje tak plynulý tok krvi hadičkami.

Potom sa krv dostane centrifúgy, ktorá je základnou časťou prístroja. Tu sa krv odstredivou silou oddelí na jednotlivé zložky a tie, ktoré potrebujeme z krvi dostať von, sú odčerpané do zberného vaku. Zvyšok sa vráti späť darcovi/pacientovi. Zdá sa to jednoduché, no na bezproblémový chod celého procesu sú potrebné zložité výpočty a počítač, ktorý celý proces riadi (reguluje otáčky centrifúgy, hĺbku odberového čerpadla, analyzuje tekutinu v hadičkách vďaka ich presvecovaniu, atď.).

Do separácie môže lekár alebo školená separačná zdravotná sestra kedykoľvek zasiahnuť tak, aby sa pacientovi/darcovi počas procedúry nič zlého nestalo. Lekár kvôli bezpečnosti a dobrým výsledkom procedúry musí po celý čas kontrolovať činnosť prístroja a občas ju aj upraviť.

Aké separátory používame?

Na našom pracovisku používame tri typy separátorov, z ktorých každý má nejaké prednosti. Najmenší z nich – Haemonetics – bol pôvodne vyvinutý pre potreby armády, aby si vojaci v poľných nemocniciach mohli ľahko darovať krv. Preto je skladný a jednoduchý v obsluhe, avšak takmer ničím nezaostáva za svojimi „väčšími bratmi“. S jeho pomocou na našom pracovisku robíme „očisťovania krvi“, čiže tzv. plazmaferézy.

Cobe je druhý z nich a takisto sa dá použiť na viac druhov procedúr. My ho najčastejšie používame na už spomínané plazmaferézy, ale aj na očistenie krvi od nadbytočných bielych či červených krviniek. No nezastupiteľnú úlohu má pri výrobe transplantátov kmeňových buniek, a to aj v tom prípade, ak sa u pacienta/darcu tieto bunky veľmi tvoriť nechcú. Dokáže aj z mála vyťažiť veľa, a tak o ňom môžeme povedať, že „vie aj za málo peňazí urobiť veľa muziky“.

Ak sa kmeňové bunky pacienta/darcu tvoria vo veľkom množstve, použijeme na výrobu transplantátu tretí z nich – Amicus. Vie transplantát dobre zahustiť a vyrobí ho s menším počtom zbytočných (balastových) buniek.

Kladné aj záporné stránky separátorov máme overené v praxi, a preto ich výber na konkrétnu procedúru a pre konkrétneho človeka závisí od odborného posúdenia každej procedúry a požadovaných efektov. Sme veľmi radi, že môžeme tieto separátory, zakúpené aj vďaka Nadácii Leukémie, mať a pomáhať nimi našim pacientom.